Розпорядження сільського голови щодо доступу до публічної інформації

Фото без опису

ЗБЕРЕГТИ

           Фото без опису

КОЗИНська СІЛЬСЬКА РАДА

ДУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

сільського голови

 

10 лютого 2022  року                                                                                                    15

 

Про забезпечення доступу до публічної інформації

у Козинській сільській раді

 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», з метою забезпечення безумовного виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», реалізації конституційного права особи вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію, що знаходиться у володінні Козинської сільської ради:

 

1. Визначити посадових осіб, які організовуватимуть доступ до публічної інформації, що знаходиться у володінні Козинської сільської ради, та завдання посадових осіб згідно з додатком.

2. Затвердити, що додаються:  

           1) заходи щодо забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» козинською сільською радою;

2) порядок складання, подання, опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації, що знаходиться у володінні Козинської сільської ради (далі –Порядок);

            3) форми запитів на інформацію.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря ради Олександру Фідчук.

 

 

Сільський голова                                                                                                    Іван ШКОЛЯР

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до розпорядження сільського голови

10 лютого 2022 року № 15

 

  

Посадові особи, які організовуватимуть доступ до публічної інформації,

 що знаходиться у володінні Козинської сільської ради

 

 

№ пор.

Прізвище,

власне ім'я

Посада

Завдання

1.

ФІДЧУК

Олександра

Секретар ради, головний уповноважений з питань забезпечення доступу до публічної інформації сільської ради

Організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є сільська рада. Контролює роботу щодо надходження, розгляду, опрацювання, обліку, систематизації, аналізування, надання відповідей на запити, що надходять до Козинської сільської ради, дотримання законодавства України про доступ до публічної інформації, а також надає консультації під час оформлення таких запитів та роз'яснює порядок застосування законодавства України про доступ до публічної інформації. Організовує інформування  населення про права громадян, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації»

2.

ВДОВИЧЕНКО

Оксана

Начальник відділу організаційної роботи, документообігу та військового обліку сільської ради, заступник головного уповноваженого з питань забезпечення доступу до публічної інформації сільської ради

Координує роботу щодо надходження, розгляду, опрацювання, обліку, систематизації, аналізування та надання відповідей на запити, що надходять до Козинської сільської ради, надає консультації під час оформлення таких запитів;

відповідає за реєстрацію, облік інформаційних запитів, що надходять до Козинської сільської ради, надсилання запитів  із вчиненою резолюцію до виконавців під особистий підпис у журналі, у тому числі й електронною поштою;

відповідає за отримання запитів, що надходять до Козинської сільської ради за допомогою електронної пошти, та за надсилання запитувачам відповідей на запити електронною поштою

3.

САЧУК

Віктор

Начальник відділу юридичного забезпечення та кадрової роботи сільської ради

Відповідає за надання правової допомоги в ідентифікації документа як запиту, що підпадає під дію Закону України «Про доступ до публічної інформації»

4.

ВДОВИЧЕНКО

Оксана

Начальник відділу організаційної роботи, документообігу та військового обліку сільської ради,

керівники структурних підрозділів сільської ради

Відповідають за надання відомостей до системи обліку публічної інформації, яка є у володінні Козинської сільської ради, відповідно до пунктів  7,  8  постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 року № 1277 «Питання системи обліку публічної інформації»

5.

 

Головний спеціаліст-проєктний менеджер відділу організаційної роботи, документообігу та військового обліку сільської ради

Відповідає за оприлюднення на вебсайті сільської ради інформації,  зазначеної  у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

відповідає за програмне забезпечення системи обліку  публічної інформації у Козинській сільській раді

 

 Начальник відділу організаційної роботи, документообігу

 та військового обліку сільської ради                                                   Оксана ВДОВИЧЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження сільського голови

10 лютого 2022 року № 15

 

Заходи

щодо забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Козинською сільською радою

 

пор.

Завдання

Відповідальні за виконання

Терміни  виконання

1.

Забезпечувати наповнення з метою доступу до публічної інформації та її збереження систем обліку документів, що знаходяться  у відповідних розпорядників інформації і містять публічну інформацію, обов’язкову реєстрацію в цих системах таких документів, надання доступу до них за запитами, оприлюднення зазначеної інформації на вебсайтах (у разі їх відсутності – в інший прийнятий для громадян спосіб)

Структурні підрозділи сільської ради

Постійно

2.

Забезпечувати своєчасне оприлюднення проєктів рішень, що підлягають обговоренню, а також систематичне та оперативне оприлюднення і оновлення інформації про свою діяльність

Структурні підрозділи сільської ради

Постійно

3.

Забезпечувати оприлюднення на вебсайтах, інформаційних стендах, в інший прийнятий для громадян спосіб інформації, зазначеної у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», форм запитів на інформацію

Структурні підрозділи сільської ради

Постійно

4.

Вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до наявної інформації про особу інших осіб

Структурні підрозділи сільської ради

Постійно

5.

Організовувати інформування населення про права громадян, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації»

Відділ організаційної роботи, документообігу иа військового обліку сільської ради

 

6.

Сприяти депутатам місцевих рад, громадським організаціям, громадським радам, громадянам у здійсненні громадського контролю за забезпеченням сільською радою, її структурними підрозділами доступу до публічної інформації шляхом проведення громадських слухань, громадської експертизи тощо

Структурні підрозділи сільської ради

Постійно

 

 Начальник відділу організаційної роботи, документообігу

 та військового обліку сільської ради                                                   Оксана ВДОВИЧЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження сільського голови

10 лютого 2022 року № 15

 

Порядок складання, подання, опрацювання та розгляду запитів

щодо надання публічної інформації, що знаходиться у володінні

 Козинської сільської ради

 

І. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» з метою систематизації роботи із запитувачами інформації в частині їх доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Козинська сільська рада (далі – сільська рада).

2. Публічна інформація, розпорядником якої є сільська рада – це відображена та задокументована будь-якими засобами і на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання сільською радою своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні сільської ради та її структурних підрозділів відповідно до їх повноважень.

3. Запити щодо надання публічної інформації можуть бути подані  до  сільської ради або до її структурних підрозділів в усній формі, в письмовій формі, телефоном, електронною поштою за вибором запитувача.

4. У разі подання запиту до сільської ради інформація надається згідно з положеннями цього Порядку. У випадку подання запиту на одержання публічної інформації до структурних підрозділів сільської ради, її надання здійснюється згідно з порядками (положеннями), затвердженими відповідними структурними підрозділами з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Персональна відповідальність за забезпечення належного виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» покладається на керівників відповідних органів (розпорядників інформації).

5. Письмові запити щодо надання публічної інформації та запити, що надсилаються електронною поштою, складаються у довільній формі, але обов’язково мають містити: прізвище, власне ім'я (найменування – для юридичної особи) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є; загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; підпис  і дату за умови подання запиту  в письмовій формі. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити заступник головного уповноваженого з питань забезпечення доступу до публічної інформації сільської ради (далі – заступник головного уповноваженого), обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

6. Відсутність у запиті або наявність у неповному обсязі інформації про запитувача, зазначеної у пункті 5 цього Порядку, відповідно до пункту 4 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» є підставою для відмови в задоволенні запиту, про що запитувачу письмово повідомляється у встановлений зазначеним Законом термін.

7. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати у заступника головного уповноваженого  – начальника відділу організаційної роботи, документообігу та військового обліку сільської ради та на вебсайті сільської ради.

8. Головним уповноваженим з питань забезпечення доступу  до публічної інформації сільської ради (далі – головний уповноважений) за запитами, адресованими сільському голові, заступнику сільського голови, секретарю ради, сільській раді в цілому без зазначення конкретного адресата, є секретар ради.

9. У разі надходження запиту на отримання інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь на який має бути надана не пізніше 48 годин з дня його отримання, головний уповноважений перевіряє наявність обґрунтованого клопотання запитувача про опрацювання свого запиту як термінового згідно з положеннями Закону України «Про доступ до публічної інформації». У разі відсутності обґрунтування запиту він розглядається у загальному порядку та у відповіді запитувачу окремо зазначаються підстави прийняття такого рішення.

10. Відповідальність за достовірність даних та інформації, наведеної у запиті щодо надання публічної інформації, несе запитувач.

11. У разі якщо звернення громадянина серед інших перелічених питань містить питання, яке має ознаки запиту щодо надання публічної інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», таке питання розглядається разом з іншими питаннями звернення у порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян».

 ІІ. Процес отримання запитів щодо надання публічної інформації

1. Запити щодо надання публічної інформації приймаються сільською радою у робочі дні протягом робочого часу (з понеділка по четвер – з 09.00 до 18.15, у п’ятницю – з 09.00 до 17.00).

Запити щодо надання публічної інформації у телефонному режимі, у письмовій чи усній формі, що подаються особисто в адміністративному будинку, де розміщена  сільська рада, не приймаються протягом обідньої перерви (з 13.00 до 14.00).

2. Письмові запити щодо надання публічної інформації, надіслані поштою, отримані за допомогою електронної пошти, телефоном, подані в усній формі, які адресовані керівництву сільської ради або сільській раді в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, реєструються відповідальною особою, визначеною  додатком до цього розпорядження, та невідкладно розглядаються головним уповноваженим.

3. Запити щодо надання публічної інформації за допомогою електронної пошти, адресовані керівництву сільської ради  або сільській раді в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, надсилаються на електронну адресу сільської ради.

4. Запити на отримання публічної інформації, подані в усній формі та за телефоном 3-42-86, що адресовані керівництву сільської ради або сільській раді в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи,  оформляються відповідальною особою, визначеною додатком до цього розпорядження, за формою запиту щодо надання інформації, із зазначенням усіх реквізитів запиту, передбачених у пункті 5 розділу І цього Порядку, дати та часу прийняття запиту.

5. При зверненні із запитом на отримання публічної інформації   телефоном до структурних підрозділів сільської ради,  запитувача переадресовують за телефоном відповідальної особи, визначеної додатком  до цього розпорядження.

6. У разі якщо запит містить суперечливі положення, які не дозволяють однозначно ідентифікувати запит як такий, що підпадає під дію Закону України «Про доступ до публічної інформації», на будь-якій стадії прийому та реєстрації такого запиту залучається працівник відділу юридичного забезпечення та кадрової роботи сільської ради для невідкладного надання правової допомоги в ідентифікації документа.

Про надання юридичного висновку працівником відділу юридичного забезпечення та кадрової роботи сільської ради невідкладно проставляється відповідна відмітка: «Підпадає під дію Закону України «Про доступ до публічної інформації», «Не підпадає під дію Закону України «Про доступ до публічної інформації».

ІІІ. Процес реєстрації та обліку запитів щодо надання

публічної інформації

1. Реєстрації підлягають усі отримані запити щодо надання публічної інформації. Відсутність повної інформації про запитувача, зазначеної у пункті 5 розділу І цього Порядку, чи інша невідповідність запиту вимогам пункту 5 розділу І цього Порядку не є підставою для відмови у  реєстрації такого запиту.

2. Запити щодо надання публічної інформації отримують реєстраційну дату надходження до сільської ради фактичного дня надходження. Запити щодо надання публічної інформації, що надійшли після закінчення робочого часу, отримують реєстраційну дату надходження  до сільської ради наступного робочого дня за фактичним днем надходження.

3. Реєстрація та облік запитів щодо надання публічної інформації, що адресовані керівництву сільської ради або сільській раді в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, здійснюються  в окремому журналі, призначеному для реєстрації запитів на отримання публічної інформації, у якому фіксуються дані, зазначені у пункті 5 розділу І цього Порядку.

            4. При реєстрації запити щодо надання публічної інформації  класифікуються за:

1) статусом запитувача (фізична або юридична особа): громадська організація, ЗМІ, підприємство тощо;

2) територією знаходження запитувача: райони області, міста обласного значення, інші області тощо;

3) тематикою запиту;

4) способом надсилання запиту: письмово, електронною поштою,   у телефонному режимі, подано особисто.

          5. На прохання запитувача, який особисто подав запит щодо надання публічної інформації в адміністративному будинку сільської ради,  відповідальна особа, визначена додатком до цього розпорядження, проставляє реєстраційний номер на другому примірнику запиту, який запитувач залишає собі, або на ксерокопії.

           6. Запити на паперових носіях та відповіді, що надані запитувачу, формуються у справи та зберігаються у відділі організаційної роботи, документообігу та військового обліку сільської ради.

ІУ. Процес розгляду запитів щодо надання публічної інформації

1. Первинний розгляд запитів щодо надання публічної інформації, що адресовані керівництву сільської ради або сільській раді  в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи,   внесення пропозицій для вчинення  резолюцій із дорученнями на підготовку проєкту відповіді запитувачу здійснює головний уповноважений та передає сільському голові, заступнику сільського голови, секретарю ради відповідно до розподілу функціональних повноважень.

2. Після розгляду запити з відповідною резолюцією відповідальною особою, визначеною додатком до цього розпорядження, передаються до структурних підрозділів сільської ради (далі – структурні підрозділи), які згідно з резолюціями мають підготувати проєкт відповіді запитувачу. Термінові запити з терміном розгляду 48 годин передаються на розгляд структурним підрозділам негайно після вчинення резолюції.

3.  Структурні підрозділи розглядають запити та готують проєкти відповідей за підписом сільського голови, заступника сільського голови, секретаря ради відповідно до розподілу функціональних повноважень.

4. Проєкти відповідей подаються на підпис у двох примірниках. До проєктів відповідей у разі необхідності додаються копії документів  (як до першого, так і до другого примірників).

5. Термін підготовки відповіді проставляється на запиті відповідальною особою, яка здійснює його реєстрацію, але не може перевищувати п’яти робочих днів з дня реєстрації.

6. У разі якщо запит стосується сфери повноважень декількох структурних підрозділів, відповідальним за підготовку проєкту відповіді запитувачу є структурний підрозділ, зазначений першим у резолюції (на нього покладається узагальнення інформації).

7. Проєкт відповіді запитувачу, завізований керівником структурного підрозділу, який готував проєкт (у разі коли інформацію готували декілька структурних підрозділів, проєкт відповіді візують всі керівники), а також головним уповноваженим, подається на підпис сільському голові, заступнику сільського голови, секретарю ради відповідно до розподілу функціональних повноважень.

8. При наданні відповіді на запит електронною поштою, лист після його підписання та копії відповідних документів, що додаються до нього, скануються виконавцем і передаються начальнику відділу організаційної роботи, документообігу та військового обліку сільської ради для надсилання запитувачу.

9. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, термін розгляду такого запиту може бути обґрунтовано продовжено до 20 робочих днів за погодженням із головним уповноваженим.

10. У разі продовження терміну розгляду запиту відповідний структурний підрозділ, який розглядає запит, не пізніше терміну, зазначеного на відповідному запиті як термін виконання запиту, готує проєкт листа на адресу запитувача про продовження терміну розгляду запиту з обґрунтуванням причин продовження та у відповідності  із пунктом 7 розділу ІУ цього Порядку.

11. Керівники відповідних структурних підрозділів несуть персональну відповідальність за організацію розгляду запитів щодо надання публічної інформації згідно з резолюцією та дотримання термінів їх розгляду у відповідному підрозділі, а також за зміст підготовлених структурним підрозділом проєктів відповідей.

12. Після підписання у сільського голови, заступника сільського голови, секретаря ради відповідно до розподілу функціональних повноважень та реєстрації відповідальною особою, визначеною додатком до цього розпорядження, відповідь на запит із додатками невідкладно надсилається виконавцем запитувачу. Один примірник відповіді на запит із додатками передається начальнику відділу організаційної роботи, документообігу та військового обліку сільської ради для формування у справу та подальшого зберігання.

 У. Процес контролю за дотриманням термінів розгляду запитів

щодо надання публічної інформації

1. Заступник головного уповноваженого здійснює контроль за дотриманням термінів розгляду запитів та підготовки проєктів відповідей структурними підрозділами сільської ради.

2. Відповідальними за дотримання термінів розгляду запитів та підготовки відповідей є структурні підрозділи, а також посадові особи, на яких покладено контроль за виконанням, особи, визначені в резолюції керівництва сільської ради, та безпосередні виконавці.

3. У разі порушення структурним підрозділом термінів підготовки проєкту відповіді запитувачу головний уповноважений протягом одного робочого дня інформує про цей факт сільського голову для вжиття відповідних заходів.

 

 Начальник відділу організаційної роботи, документообігу

 та військового обліку сільської ради                                                   Оксана ВДОВИЧЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження сільського голови

10 лютого 2022 року № 15

 

1. Форма запиту на отримання публічної інформації для фізичних осіб

у письмовому виді

   ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

 

Розпорядник інформації                       Козинська сільська рада

                                                               (вул.Берестецька, 145, с.Козин)

Кому                                              

Прізвище, власне ім’я запитувача

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ

 

або

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати Е-maіl/

В усній формі

/Вказати номер телефону/

 Я б хотів отримати доступ до інформації про ...

/Загальний опис інформації/

(Підкреслити обрану категорію)

 Контактний телефон

 

Дата запиту, підпис

 

              Зареєстровано _____________________________________________

           

 

 

 

 

 

 

 

2. Форма запиту на отримання публічної інформації для об'єднань громадян у письмовому виді

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

 

Розпорядник інформації                         Козинська сільська рада

                                                          (вул.Берестецька, 145, с.Козин)

Кому                                              

Прізвище, власне ім
’я
запитувача

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого ви б хотіли отримати доступ

 

або

Я б хотів отримати доступ до інформації про ...

/Загальний опис інформації/

Прошу надати нам відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати Е-mаіl/

В усній формі

/Вказати номер телефону/

 

 

 

(Підкреслити обрану категорію) 

 Контактний телефон

 

Дата запиту, підпис

 

Зареєстровано _________________________________________________

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Форма запиту на отримання публічної інформації для юридичних осіб

у письмовому виді

 

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

 

Розпорядник інформації                      Козинська сільська рада

                                                          (вул.Берестецька, 145, с.Козин)

Кому                                              

 

Організація, юридична особа

 

 

Прізвище, власне ім’я представника запитувача, посада

 

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ

 

 

або

 

Я б хотів отримати доступ до інформації про ...

/Загальний опис інформації/

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

 

Поштою

/Вказати поштову адресу/

 

Факсом

/Вказати номер факсу/

 

Електронною поштою

/Вказати Е-mаіl/

 

 

 

 

 

(Підкреслити обрану категорію)

 Контактний телефон

 

Дата запиту, підпис

 

Зареєстровано ______________________________________

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Форма запиту на отримання публічної інформації для фізичних осіб

(в електронному виді)

 

 

Запит

 на отримання публічної інформації

для фізичних осіб

Для отримання відповіді на Ваш запит, будь-ласка, вказуйте достовірну

інформацію іінформацію

Прізвище, власне ім’я

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ:

або

 

 

Я б хотів би отримати доступ до інформації про...: (Загальний опис інформації)

 

 

Зворотня адреса (номер факсу, електронна адреса):

Контактний Е-mail:

Прошу надати відповідь: (поштою, факсом, електронною поштою)

 

 

 

     

 

 

 

 

 

5. Форма запиту на отримання публічної інформації для юридичних осіб

(в електронному вигляді)

                                     

Запит

 на отримання публічної інформації

 для юридичних осіб

 

Для отримання відповіді на Ваш запит, будь-ласка, вказуйте достовірну інформацію

Організація, об`єднання:

 

Прізвище, власне ім’я представника запитувача, посада:

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ:

 

 

або

 

 

 

 

Я б хотів би отримати доступ до інформації про...: (Загальний опис інформації)

 

 

 

 

 

Зворотня адреса (номер факсу, електронна адреса):

 

Контактний Е-mail:

 

Прошу надати відповідь: (поштою, факсом, електронною поштою)

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

         

                                                                             

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь